Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 5
08:36 | 27/11/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 5 do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Lan Anh sử dụng đất theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 707591, diện tích 91,7m2 dất ở nông thôn được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch UBND tỉnh) cấp ngày 19/5/2011.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 369051, diện tích 100m2 đất ở nông thôn được Giám dốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch UBND tỉnh) cấp ngày 16/8/2010.

Kết luận:

Hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định và Công ty TNHH MTV Lan Anh được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đât đai 2013.

Trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty phải thực hiện chỉnh lý biến động từ tên pháp nhân “Công ty TNHH Lan Anh” thành “Công ty TNHH MTV Lan Anh” trong giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty TNHH MTV Lan Anh biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Nguồn: Thông báo 352/TB-STNMT