Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy
10:52 | 04/12/2018 Print   E-mail    

Ngay khi Trung ương ban hành các Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đồng thời, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên.

 

Đến nay, đã sáp nhập, hợp nhất phòng chuyên môn thuộc 13 cơ quan hành chính thuộc tỉnh, theo đó giảm được 21 phòng (gồm các sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Khoa học & Công nghệ, Lao động thương binh & xã hội, Du lịch, Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghệp & Phát triển nông thôn, Giáo dục & Đào tạo, Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh); tổ chức lại 02 chi cục thành phòng trực thuộc sở (Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động, thương binh & xã hội và Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ), theo đó giảm từ 18 còn 16 chi cục; thị xã Phú Mỹ đã thành lập Phòng Kinh tế và Phòng quản lý đô thị theo mô hình chính quyền đô thị.

 

Đối với đơn vị sự nghiệp, đã sáp nhập Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng vào Trung tâm văn hóa tỉnh; giải thể 05 phòng khám đa khoa khu vực thuộc các trung tâm y tế hoạt động không hiệu quả; kiện toàn trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố, sáp nhập 07 trung tâm dân số cấp huyện vào trung tâm y tế cấp huyện; hợp nhất 04 trung tâm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp thành 01 đơn vị; thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ; nâng cấp trường Trung học y tế lên trường Cao đẳng y tế. Năm học 2018 - 2019, các địa phương trong tỉnh đã giảm 11 trường học; thành lập mới 6 trường. UBND tỉnh đã chuyển đối 03 đơn vị từ loại hình tự đảm bảo một phần chi lên đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên. UBND huyện Côn Đảo chuyển đổi 01 đơn vị từ loại hình tự đảm bảo một phần lên đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên nhằm góp phần giảm gánh nặng từ ngân sách./.

Nguồn: Báo cáo 297/BC-UBND