THÔNG BÁO THÔNG BÁO
Web Content Image

Ngày 21/4/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định 1054/QĐ-UBND Về thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017

Đọc tiếp »

ở Xây dựng dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh Bà Rịa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Xây dựng dự thảo Quy định các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc Công bố 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành, Lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Tài chính dự thảo (lần 2) Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán và tiêu hủy tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản...

Đọc tiếp »
Tin bài khác