Liên kết site Liên kết site
Hoạt động địa phương Hoạt động địa phương
Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2017.
08:31 | 17/03/2017 Print   E-mail    

Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2017, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 1170/KH-UBND ngày 10/3/2017 về phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) năm 2017.

 

Hội thao PCCC nhằm nâng cao ý thức trong công tác PCCC trong đội ngũ cán bộ và nhân dân

(Diễu hành trong hội thao PCCC thành phố Vũng Tàu năm 2015, Ảnh: Trần Việt)

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo giao các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các phường, xã theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố về tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29/11/2016 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, các văn bản của UBND Tỉnh,Thành ủy Vũng Tàu; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân,... vận động mọi tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp; tăng cường đưa tin, bài, xây dựng chuyên mục tuyên truyền pháp luật về PCCC, kinh nghiệm, kỹ năng về PCCC, CNCH và biểu dương gương người tốt, việc tốt cũng như công khai phê phán các vi phạm về PCCC. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền về PCCC trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý, nhất là trong các dịp lễ, tết về "Tuần lễ quốc gia An toàn lao động – Phòng, chống cháy, nổ" và "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy – 04/10". Nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH; tăng cường vai trò của các chủ thể trong việc thực hiện các quy chế phối hợp đảm bảo an toàn PCCC; nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Chủ động quản lý công tác PCCC ngay từ khi lập dự án quy hoạch và thiết kế xây dựng các công trình, nhất là bảo đảm nguồn nước chữa cháy. 

Giao phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu Thành ủy và UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Tham mưu UBND thành phố triển khai đạt chất lượng, hiệu quả các quy định về việc xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến và công tác nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy; chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác PCCC và CNCH. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố cân đối ngân sách để bố trí kinh phí phục vụ cho công tác PCCC và CNCH, đảm bảo duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo PCCC của thành phố.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đông Xuyên thành lập và củng cố đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành và trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định. Xây dựng mô hình khu công nghiệp an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Công an thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an phường xã phối hợp với cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức tuyên truyền, vận động phong trào toàn dân tham gia phong trào phòng cháy và chữa cháy.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đông Xuyên, UBND các phường xã, các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

Tin: Lê Ngân (Nguồn: vungtau.baria-vungtau.gov.vn)

Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  15079504