Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25895714
Thông tin về hợp tác - đầu tư Thông tin về hợp tác - đầu tư
Chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án trồng nấm ứng dụng công nghệ IoT tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức.
10:39 | 18/03/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương cho 03 Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Vũng Tàu, Công ty Cổ phần PPC Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Đá Bạc thực hiện 03 dự án trồng nấm ứng dụng công nghệ IoT tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức. Mỗi dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 1,1 ha, tổng vốn đầu tư gần 17 tỷ đồng với sản lượng nấm thu hoạch khoảng 80-100 tấn/vụ (4 tháng).

Thời hạn hoạt động dự án: 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án: từ Quý 1/2019 hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đến Quý IV/2019 xây dựng hoàn thiện và đưa dự án vào hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu các Nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án chỉ được triển khai hoạt động đối với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành và quy định pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động đầu tư đã đăng ký.

Ngoài ra, Chủ đầu tư cũng được yêu cầu có trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết và phải thực hiện thủ tục ký quỹ đầu tư theo quy định Luật đầu tư 2014; thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hợp pháp của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án theo quy định của Luật Đất đai và tự đầu tư hạ tầng kỹ thuật để kết nối với dự án phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động xây dựng chỉ được thực hiện trên cơ sở Giấy phép xây dựng và phù hợp với các quy hoạch có liên quan được cấp có thấm quyền phê duyệt. Đồng thời, Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ hàng tháng, quý, năm gửi về cơ quan chức năng theo qui định. Trong quá trình đầu tư dự án, Chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh sẽ chấm dứt hiệu lực chủ trương của dự án nếu Nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng tiến độ đã cam kết theo quy định.

Nguồn: các Quyết định số 560/QĐ-UBND; 561/QĐ-UBND; 562/QĐ-UBND