Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25348258
Hoạt động lãnh đạo Hoạt động lãnh đạo
Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT-TW của Ban Bí thư.
03:58 | 21/03/2019 Print   E-mail    

Sáng nay (21/3), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); triển khai Kế hoạch số 217-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Chủ trì Hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Trình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.

Bà Nguyễn Thị Yến -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Trình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Theo Dự thảo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau khi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch, Văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để phấn đấu thực hiện đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 39-NQ/TW đã đề ra. Bên cạnh đó đã giải thể một số đơn vị hoạt động không hiệu quả, tổ chức sáp nhập các đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để giảm đầu mối; xây dựng Kế hoạch thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định; xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thành việc mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về: kết quả thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, những thuận lợi, khó khăn, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đồng thời cũng giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Nghị quyết…

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 04/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

 Bà Nguyễn Thị Yến -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW. Đồng chí Phó Bí thư đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW sát với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; giải quyết tinh giản biên chế đúng người, bổ sung người thay thế theo nguyên tắc “2 ra 1 vào” và đảm bảo người được bổ sung đáp ứng tốt yêu cầu công việc nhằm nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; thu hút những người có tài vào hoạt động trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục thực hiện, sắp xếp, chuyển đổi mô hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm đầu mối và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đổi mới mô hình hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Kết luận về triển khai Kế hoạch số 217-KH/TU ngày 04/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư đề nghị lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, các đảng, đoàn, ban cán sự đảng cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng"; các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 Bà Nguyễn Thị Yến -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Nguyễn Văn Trình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII giai đoạn 2015-2018.

  Bà Nguyễn Thị Yến -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Nguyễn Văn Trình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho các cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII giai đoạn 2015-2018.

Dịp này, Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII giai đoạn 2015-2018.

           Lê Nhãn

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn