Quy hoạch xây dựng - đô thị Quy hoạch xây dựng - đô thị
Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
08:30 | 26/01/2016 Print   E-mail    

Ngày 21/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với những nội dung chính như sau:

1.Mục tiêu tổng quát:

- Phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của các tầng lớp dân cư;

- Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cơ bản về nhà ở và an sinh xã hội;

- Mở rộng khả năng huy động vốn đầu tư của các thành phần kinh tế và của xã hội tham gia phát triển nhà ở theo quy định.

2. Nguồn vốn:

- Giai đoạn đến năm 2015: Khoảng 12.594 tỷ đồng trong đó: vốn ngân sách khoảng 327 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 3%), vốn ngoài ngân sách khoảng 12.266 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 97%);

- Giai đoạn 2016 - 2020: Khoảng 30.006 tỷ đồng trong đó: vốn ngân sách khoảng 2.164,0 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 7,0%), vốn ngoài ngân sách khoảng 27.842,50 tỷ đồng (chiếm tỉ lệ 93,0%).

Nội dung chi tiết được nêu ở Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016.

Nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn