KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3819/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Côn Đảo.

Đọc tiếp »

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3817/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Long Điền.

Đọc tiếp »

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3818/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tân Thành.

Đọc tiếp »

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3816/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đất Đỏ. Chi tiết Quyết định số 3816/QĐ-UBND xem tại đây ...

Đọc tiếp »

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3815/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Vũng Tàu. Chi tiết Quyết định số 3815/QĐ-UBND xem tại...

Đọc tiếp »