Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
05:49 | 15/06/2017 Print   E-mail    

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH​ Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2017.

Thông tư này được áp dụng đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Theo quy định, có 9 tiêu chí, điểm chuẩn đánh giá chất lượng Trường trung cấp và cao đẳng, tổng điểm đánh giá là 100 điểm:

Tiêu chí

Điểm chuẩn

Tiêu chí 1 - Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý

12

Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo

17

Tiêu chí 3 - Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động

15

Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình

15

Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo

15

Tiêu chí 6 - Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế

5

Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính

6

Tiêu chí 8 - Dịch vụ người học

9

Tiêu chí 9 - Giám sát - đánh giá chất lượng

6

Tổng số

100

 

Điểm đánh giá cho mỗi tiêu chuẩn đạt yêu cầu là 2 điểm, tiêu chuẩn không đạt yêu cầu là 0 điểm. Tiêu chuẩn đạt yêu cầu được xác định trên cơ sở đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trong vòng 03 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng.

Sở Lao động-Thương binh vã Xã hội giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư này không áp dụng đối với trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm và chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn: http://www.molisa.gov.vn