Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.
05:50 | 27/01/2018 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành các quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Lý do bãi bỏ là vì các quy định này không còn phù hợp với các quy định hiện hành được ban hành từ TW. Bao gồm:

1. Bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Bãi bỏ theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND)

2. Bãi bỏ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Bãi bỏ theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND)

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT