Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Tỉnh BR-VT: Ban hành chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2018-2020
05:27 | 25/04/2018 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 07/4/2018.

Đối tượng được hỗ trợ theo chính sách này là hộ gia đình hoặc nhóm hộ gia đình (tối thiểu 3 hộ gia đình trở lên) (gọi chung là nông hộ) trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Để được hỗ trợ, nông hộ phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn (KT3); có đơn đăng ký tham gia; có dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản được ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Mỗi nông hộ chỉ được hỗ trợ tham gia thực hiện dự án một lần duy nhất.

Các nội dung hỗ trợ được phân thành 04 nhóm, bao gồm: Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; Hỗ trợ đầu vào cho sản xuất của nông hộ; Hỗ trợ xúc tiến thương mại, thông tin thị trường; Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến. Trong đó, một số nội dung đáng lưu ý như:

- Hỗ trợ 50% chi phí mua cây giống, con giống; thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí vận chuyển. Tổng kinh phí hỗ trợ cho giống và vật tư chính không quá 60 triệu đồng/01 dự án;

- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua máy móc, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản nông sản trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, sản xuất muối, ngành nghề nông thôn nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/01 dự án; không quá 200 triệu đồng đối với mô hình khai thác, bảo quản sản phẩm trên biển hoặc mô hình ứng dụng công nghệ cao;

- Hỗ trợ 100% chi phí thuê và trang trí gian hàng; 100% chi phí đi lại, vận chuyển sản phẩm hàng hoá và ăn, ở trong thời gian tham gia hội chợ, triển lãm. Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/01 hộ/01 lần tham gia;

- Hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/nhãn hiệu khi nông hộ xây dựng và đăng ký chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa;

- Hỗ trợ 50% tổng kinh phí xây dựng website, nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/website;…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT