Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
BR-VT: Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước.
05:13 | 01/09/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy chế gồm 04 Chương với 19 Điều, trong đó quy định cụ thể một số nội dung nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn mạng máy tính nội bộ và đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh như: nội dung quy định về đảm bảo an toàn thông tin; quản lý phòng máy chủ; đảm bảo an toàn máy chủ, máy trạm và các thiết bị di động; đảm bảo an toàn hệ thống mạng nội bộ, đăng nhập hệ thống thông tin và kết nối Internet; đảm bảo an toàn các phần mềm ứng dụng; đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu; quy trình phối hợp ứng cứu sự cố về an toàn thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn thông tin;…

Để thực thi có hiệu quả Quy chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra định kỳ hàng năm và kiểm tra đột xuất các cơ quan, đơn vị có dấu hiệu vi phạm an toàn thông tin. Hàng năm dựa trên đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm an toàn thông tin) tại các cơ quan, đơn vị, Tỉnh sẽ có các hình thức khen thưởng theo quy định; hoặc khen thưởng đột xuất đối với cá nhân, tổ chức kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cuộc tấn công mạng có quy mô lớn trong phạm vi toàn tỉnh hoặc hơn; đồng thời, các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo trách nhiệm, xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND)