Phổ biến chính sách pháp luật Phổ biến chính sách pháp luật
Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ.
05:43 | 31/03/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định này quy định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Tiêu chí xây dụng mức giá căn cứ theo: Phân loại hạng chợ (hạng 1, 2 và 3 theo quy định tại các Nghị định 02/2003/NĐ-CP, 114/2009/NĐ-CP, 02/2003/NĐ-CP); Vị trí kinh doanh (Kiot, vị trí 1, 2, 3) và Hệ số giảm (từ 0,7 đến 0,9; Riêng huyện Côn Đảo áp dụng theo vùng hải đảo, hệ số 0,7).

Mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng được quy định cho từng hạng chợ với 05 mức tương ứng với các vị trí kinh doanh gồm: không có chỗ ngồi cố định (tính theo lượt/ngày) và mức thu hàng tháng đối với 04 vị trí kinh doanh cố định theo mức thu tăng dần từ vị trí 3, vị trí 2, Kiot, vị trí 1. Theo quy định, mức thu cố định hàng tháng (tính trên từng m2) tương ứng với 4 vị trí nêu trên đối với chợ hạng 1 là: 55.000 đồng, 80.000 đồng, 120.000 đồng và 120.000 đồng; đối với chợ hạng 2 là: 36.000 đồng, 70.000 đồng, 80.000 đồng và 98.000 đồng; đối với chợ hạng 3 là: 30.000 đồng, 42.000 đồng, 60.000 đồng, 80.000 đồng.

Đơn vị thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ căn cứ tình hình thực tế tại chợ tổ chức thống kê, xác định từng loại vị trí kinh doanh trình Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt để áp dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

Lộ trình áp dụng mức giá chia làm 03 giai đoạn: Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2019, áp dụng thu bằng 60%; Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, áp dụng thu bằng 80%; Từ ngày 01/01/2021 trở đi, áp dụng thu bằng 100% so với mức giá quy định nêu trên.

Quyết định cũng quy định hệ số giảm so với mức giá quy định áp dụng đối với các quầy sạp có diện tích lớn (từ 50m2 trở lên) tại chợ Bà Rịa và quy định riêng đối với các quầy sạp tại các chợ đã thực hiện việc chuyển nhượng theo hình thức đấu giá sử dụng ổn định nhiều năm.

Tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

Các doanh nghiệp, đơn vị quản lý kinh doanh chợ căn cứ vào tình hình hoạt động của chợ, tự xây dựng đề xuất mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, nhưng không quá 02 (hai) lần so với mức giá cao nhất của chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Các đơn vị phải gửi thông báo đến các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan để theo dõi, quản lý mức giá áp dụng tại các chợ.

(Nguồn: Quyết định 02/2019/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn