Thu hồi đất - giao đất - cho thuê đất Thu hồi đất - giao đất - cho thuê đất
Thu hồi 69.776,2m2 đất do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân Long Mỹ thuê tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ
09:41 | 25/01/2019 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND về việc thu hồi 69.776,2m2 đất, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Doanh nghiệp Tư nhân Long Mỹ thuê tại Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2007 để đầu tư Khai thác vật liệu san lấp.

Lý do thu hồi đất: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng cửa mỏ Khai thác vật liệu san lấp số 65, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ theo Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 nàm 2016 (theo Khoản 1 Điều 31 Luật Khoáng sản); thuộc trường hợp đất được Nhà nước cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn (theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013).

Giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.