Thư viện ảnh Thư viện ảnh
Liên kết site Liên kết site
Số người truy cập Số người truy cập
Số khách đã thăm:  25895814
Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
11:36 | 29/11/2018 Print   E-mail    

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương:

- Triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc về các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Phân công người đứng đầu các Sở, ban, ngành, UBND các cấp trực tiếp chỉ đạo về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trong phạm vi Sở, ngành, địa phương.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, địa phương. Bố trí nhân sự làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành; hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp theo lộ trình; gắn việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

- Chỉ đạo giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh tình trạng công bố thủ tục hành chính chậm, công bố không quy định cụ thể thời gian, thành phần hồ sơ; không công khai hoặc chậm công khai quy trình thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, cấp huyện. Khắc phục tình trạng hồ sơ không được thực hiện qua Bộ phận một cửa; hồ sơ trễ hẹn, quá hẹn, hồ sơ trễ hẹn không được thông báo trước và xin lỗi bằng văn bản. Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ngoài danh mục thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải bảo đảm các tiêu chí thực hiện trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn hoặc có quy trình nghiệp vụ tương đồng, có thể triển khai đồng thời cùng với dịch vụ công khác. Trước ngày 15/12/2018 các Sở, ban, ngành báo cáo UBND tỉnh danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cho cấp tỉnh, cấp huyện và xã.

- Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra việc giải quyết hồ sơ để phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế; kiểm tra góp ý của người dân trên hệ thống một cửa điện tử tập trung cấp tỉnh, cấp huyện và trên phiếu góp ý (ít nhất 01 lần/tuần) để tiếp thu những ý kiến đóng góp; động viên, khen thưởng với công chức, viên chức được đánh giá tốt; thay thế đối với những công chức, viên chức có nhiều ý kiến không hài lòng.

2. Giao Sở Nội vụ:

- Tham mưu UBND tỉnh chuyển giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ sang Văn phòng UBND tỉnh và từ Phòng Nội vụ sang Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp, trong đó có lực lượng cán bộ, chiến sỹ phục vụ cấp căn cước công dân và viên chức Văn phòng đăng ký đất đai tại cấp huyện.

3. Giao Sở Thông tin và truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống phần mềm một cửa cấp tỉnh với các phần mềm chuyên ngành của Bộ và phần mềm chuyên ngành bưu chính; tham mưu giải pháp hoàn thiện hệ thống phần mềm một cửa các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có Quyết định số 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và truyền thông về ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0); Quyết định số 1705/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (Phiên bản 1.0).

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành và đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để thống nhất đầu mối giao tiếp giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân trên môi trường mạng và phục vụ tốt yêu cầu chỉ đạo, điều hành cải cách thủ tục hành chính của Lãnh đạo tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; công tác công bố, công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành trong việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời phát hiện và báo cáo UBND tỉnh để xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh./.

Nguồn: Văn bản 12163/UBND-VP