Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn
0
2
Dự thảo quy định thời hạn gửi, xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo một số định mức để thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ, phát triển Kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho giai đoạn 2018 – 2020
0
4
Dự thảo định mức hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho giai đoạn 2018 – 2020
0
5
Dự thảo ban hành Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020
0
Showing 5 results.