Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
0
2
Dự thảo chính sách trợ cấp cho công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn tại BV Tâm Thần tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2021
0
3
Dự thảo quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.
0
4
Dự thảo quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh
0
5
Dự thảo quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
0
6
Dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước
0
7
Dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0
8
Dự thảo NQ Phê duyệt Đề án Hỗ trợ khuyến khích lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Côn Đảo (lần 3)
0
9
Dự thảo xin chủ trương xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025
0
Showing 9 results.