Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo Quy định về quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử.
0
2
Dự thảo quy định mức chi đảm bảo hoạt động cho cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
0
3
Dự thảo quy định sửa đổi, bổ sung về trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật sử dụng đất đai
0
4
Dự thảo Quyết định ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Bà Rịa – Vũng Tàu ưu tú”
0
5
Dự thảo bãi bỏ Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và quản lý đối tượng nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.
0
6
Dự thảo quy định khung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh
0
7
Dự thảo quy định quy định tổ chức đánh giá và công nhận sáng kiến áp dụng trong công tác thi đua khen thưởng
0
8
Dự thảo quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
1
Showing 8 results.