Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 11 results.
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND
0
2
Dự thảo quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo quy định về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh
0
5
Dự thảo quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh
0
6
Dự thảo quy định mức chi kinh phí các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh
0
7
Dự thảo một số quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp
0
8
Dự thảo quy định định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh
0
9
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
0
10
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các NQ của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao
0
11
Dự thảo Quy chế quản lý các bãi tắm trên địa bàn Tỉnh
0
Showing 11 results.