Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 11 results.
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Tỉnh
0
2
Dự thảo quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Vườn quốc gia Côn Đảo
0
3
Dự thảo QĐ triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL và Quyết định thay thế QĐ số 39/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
0
4
Dự thảo NQ bãi bỏ Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và bãi bỏ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh
0
5
Dự thảo QĐ triển khai thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
0
6
Dự thảo NQ bãi bỏ Nghị Quyết số 18/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của HĐND tỉnh
0
7
Dự thảo QĐ bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh
0
8
Dự thảo Quy chế phối hợp trong việc thực hiện nạo vét lòng hồ các hồ chứa nước
0
9
Dự thảo quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp 2017
0
10
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
0
11
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Sữa học đường giai đoạn 2017-2021
0
Showing 11 results.