Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 1 - 20 of 255 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 13
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
0
2
Dự thảo quy định tiêu chí đặc thù; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa đối với công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2019-2021
0
5
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
0
6
Dự thảo chính sách thực hiện khám sức khoẻ cho học sinh trên địa bàn tỉnh BR-VT từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025
0
7
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1693/2005/QĐ-UB ngày 01/6/2005 và Quyết định số 901/2006/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh
0
8
Dự thảo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2019 – 2025” trên địa bàn tỉnh
0
9
Dự thảo điều chỉnh Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015-31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh
0
10
Dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2019
0
11
Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án “Phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”
0
12
Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh
0
13
Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030
0
14
Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về cơ sở nuôi cá lồng/bè cửa sông tỉnh BR-VT
0
15
Dự thảo quy định tiêu chí đặc thù; quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển và Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên địa bàn tỉnh
0
16
Dự thảo định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh" trên địa bàn tỉnh
0
17
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2018 quy định về tách thửa trên địa bàn tỉnh
0
18
Dự thảo sửa đổi một số nội dung Nghị quyết 45/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011
0
19
Dự thảo chính sách hỗ trợ chí phí đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019-2022
0
20
Dự thảo quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019
0
Showing 1 - 20 of 255 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 13