Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 1 - 20 of 148 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 8
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo một số định mức để thực hiện Đề án chính sách hỗ trợ, phát triển Kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho giai đoạn 2018 – 2020
0
2
Dự thảo định mức hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho giai đoạn 2018 – 2020
0
3
Dự thảo ban hành Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát triển sản xuất các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020
0
4
Dự thảo quy chế phối hợp QLNN về khí tượng thuỷ văn & Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh
0
5
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 40+41/2014/QĐ-UBND về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố
0
6
Dự thảo Bãi bỏ QĐ 14/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
0
7
Dự thảo báo cáo đánh giác tác động của chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh
0
8
Dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
0
9
Dự thảo Quy chế quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
0
10
Dự thảo quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh BR-VT năm 2018
0
11
Dự thảo quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2018
0
12
Dự thảo quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
0
13
Dự thảo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử nam bộ trên địa bàn tỉnh bà rịa - vũng tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
0
14
Dự thảo QĐ Bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND tỉnh quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
0
15
Dự thảo quy định mức hoạt động phí hàng tháng của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh
1
16
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND
0
17
Dự thảo Nhị quyết thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất;chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
0
18
Dự thảo chính sách hỗ trợ mức tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện tâm thần tỉnh giai đoạn 2018-2021
0
19
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 65/2014/QĐ-UBND và Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019)
0
20
Dự thảo QĐ bãi bỏ Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
0
Showing 1 - 20 of 148 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 8