Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Showing 1 - 20 of 230 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 12
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
0
2
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
0
4
Dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp
0
5
Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định định mứchoạt động phí của tổ dân cư trên địa bàn tỉnh
0
6
Dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích công trình sự nghiệp (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) trên địa bàn tỉnh
0
7
Dự thảo định mức kinh phí hỗ trợ chủ phương tiện thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
0
8
Dự thảo bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
0
9
Dự thảo quy định nâng định mức hoạt động phí của tổ dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo
0
10
Dự thảo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp,cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh
0
11
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025
0
12
Dự thảo bổ sung Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016
0
13
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 2623/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
0
14
Dự thảo Quyết định bãi bỏ Chương III của Quy chế về quản lý công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh
0
15
Dự thảo quy định về quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh
0
16
Dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2025
0
17
Dự thảo quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh
0
18
Dự thảo Quyết định bãi bỏ QĐ số 22/2009/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về trình tự thủ tục triển khai dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc, rừng phòng hộ và rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh
0
19
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua bổ sung các dự án có thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
0
20
Dự thảo quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
0
Showing 1 - 20 of 230 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 12