Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
No. Tiêu đề dự thảo Tài liệu đính kèm Số góp ý
1
Dự thảo quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, giai đoạn 2018 – 2020
0
2
Dự thảo quy chế phối hợp luân chuyển hồ sơ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người SDĐ trên địa bàn tỉnh
0
3
Dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND và bãi bỏ một số khoản thu quy định tại Phụ lục lệ phí hộ tịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
0
4
Dự thảo QĐ sửa đổi Điều 7 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống NHCSXH theo QĐ 38/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh
0
5
Dự thảo quy định chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo tại cộng đồng, đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội và mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh
0
6
Dự thảo quy định nội dung và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh
0
7
Dự thảo quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của tỉnh
0
Showing 7 results.