Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2019 – 2025
Lĩnh vực văn bảnNông nghiệp-Phát triển nông thôn
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn  thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng giai đoạn 2019 – 2025

Tài liệu đính kèm
  1. Du thao TTr gui UBND ve chinh sach di doi_sau gop y
  2.TTr UBND gui HDND chinh sach di doi_sau gop y
  3. BC_ danh gia trien khai chinh sach_di doi dan ra khoi rung_sau gop y
  4. BC_ danh gia tac dong chinh sach di dan_sau gop y
  5.duthaoNghi quyet HDNDdidoidanrakhoirungBT
  6.bangmotachinhsachvagiaiphap
  7.bang tong hop y kien
  8.phu luc 1-cackhoanhotro
  9.phu luc2-tamtinhkinhphihotrodidoi
Ngày hết hạn16/02/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận