Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma tuý tỉnh
Lĩnh vực văn bảnLao động - Thương binh - Xã hội
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của  Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của  Hội đồng nhân dân tỉnh Phê duyệt Đề án điều trị nghiện ma tuý tự nguyện không thu phí tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị cai nghiện ma tuý tỉnh

Tài liệu đính kèm
  Du thao TO TRINH UBND TINH TRINH HDND
  Du thao NQHDN sua doi NQ71
  Du thao BAO CAO KET QUA THUC HIEN NGHI QUYET 71
  kinh phi HV cai tu nguyen
Ngày hết hạn15/04/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận