Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân Dự thảo luật cần xin ý kiến công dân
Dự thảo xin ý kiến: Dự thảo bổ sung quy định mật độ trồng sương sâm tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực văn bảnNông nghiệp-Phát triển nông thôn
Loại văn bảnVăn bản dự thảo
Nội dung

Dự thảo bổ sung quy định mật độ trồng sương sâm tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm
  du thao to trinh So NN de nghi UBND tinh ban hanh Quyet dinh
  Du thao quyet dinh UBND tinh
Ngày hết hạn19/04/2019
Tên Địa chỉ
Email Điện thoại
Nội dung
Tài liệu
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận